Vacilando - Sahara Desert, Libya
Sahara Desert, Libya

Sahara Desert, Libya