Vacilando - Banfora, Burkina Faso
Banfora, Burkina Faso

Banfora, Burkina Faso